Vedtægter

Vedtægter for Mensa Danmark

 

§ 1. FORENINGENS GRUNDLAG

 

Stk. 1. Foreningens navn er Mensa Danmark.

Stk. 2. Foreningens geografiske område er Danmark, Grønland og Færøerne.

Stk. 3. Foreningens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Stk. 4. Foreningen er en del af Mensa International og underlagt dets vedtægter i deres fulde ordlyd, bortset fra de tilfælde, hvor de strider mod dansk lov.

Stk. 5. Så længe Mensa Danmark er registreret som national Mensa, skal Mensa Danmark bidrage økonomisk til Mensa International (MIL) med et af Mensa International Board of Directors (IBD) fastsat beløb.

 

§ 2. FORENINGENS FORMÅL OG AKTIVITETER

 

Stk. 1. Foreningens formål er

 • At identificere og fremme menneskelig intelligens til menneskehedens bedste.
 • At opmuntre til forskning om intelligens’ natur, karakteristika og formåen.
 • At skabe et stimulerende intellektuelt og socialt miljø for medlemmerne.

Stk. 2. Foreningens aktiviteter arrangeres af medlemmerne. Adgangen til at deltage i arrangementer i Mensaregi er lige for alle medlemmer, jf. dog §10.

 

§ 3. FORENINGENS POLITIK

 

Stk. 1. Mensa må ikke som forening udtrykke nogen mening eller holdning, tage del i politiske aktiviteter udover offentliggørelse af forskningsresultater, eller have nogen ideologisk, filosofisk, politisk eller religiøs tilknytning.

Stk. 2. Mensas medlemmer kan som enkeltpersoner eller grupper give udtryk for deres meninger og holdninger som medlemmer af Mensa, forudsat at de ikke tilkendegiver, at de udtrykte holdninger er foreningens holdninger

Stk. 3. Mensa er en non-profit forening.

 

§ 4. MEDLEMSKAB

 

Stk. 1. Som medlemmer kan optages personer som:

 • har gennemført en IQ-test med et resultat inden for de øverste 2 % af den danske befolknings statistiske resultat. Testen skal være godkendt af Mensa Internationals ansvarshavende psykolog og forsvarligt administreret og udført. Der findes ikke andre muligheder for opnåelse af medlemskab. - er bosiddende i Danmark, har dansk statsborgerskab, eller som har fået bevilget dansk medlemskab af Mensa International, og som ikke er internationale medlemmer af Mensa eller tilknyttet anden national Mensa.
 • har accepteret at følge de retningslinjer og vedtægter, der gælder for Mensa Danmark såvel som Mensa International.
 • har betalt kontingent, eller som af økonomiske årsager er fritaget helt eller delvist for kontingentbetaling (bevilges af bestyrelsen). Undladelse af kontingentbetaling betragtes som udmeldelse.
 • har accepteret at lade navn og adresse publicere på Mensas autoriserede lister.

Stk. 2. Mensa Danmark har kun en type medlemskab. Medlemmer af Mensa Danmark har lige rettigheder og pligter med mindre andet fremgår af § 10.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan personer med særlig tilknytning til Danmark, og som er medlemmer af en national Mensa eller af Mensa International, oppebære gæstemedlemskab af Mensa Danmark. Gæstemedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og har ikke stemmeret til generalforsamlinger. Kontingent for gæstemedlemskab er 50 % af kontingent for fuldt medlemskab.

Stk. 4. Et medlem "in good standing" er et medlem som har betalt sit kontingent, og som ikke på nuværende tidspunkt er underlagt en sanktion.

 

§ 5. GENERALFORSAMLINGEN

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, uanset de mødendes antal.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i pinsen inden for den af de tre landsdele (Danmark, Grønland og Færøerne), hvor der er flest medlemmer. Alternativt, eller i tillæg hertil, kan generalforsamlingen afholdes online på en platform der forhåndsgodkendes af valgkomitéen.

Stk. 4. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden udarbejdet af formanden til de enkelte medlemmer.

Stk. 5. Ethvert medlem kan stille forslag til generalforsamlingen. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 uger inden generalforsamling.

Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet.
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen + suppleant(er): formand/kasserer, 1. næstformand, 4 bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Valg af mediator (gælder kun i ulige år jf. stk. 8).
 10. Eventuelt.

Stk. 7. Bestyrelsen, revisoren og mediatoren er tre uafhængige organer. Revisoren, revisorsuppleanten og mediatoren vælges blandt medlemmer, der ikke på samme generalforsamling er blevet valgt til en anden tillidspost. Mediatoren må ikke have andre tillidshverv i foreningen.

Stk. 8. Formanden, kassereren og mediatoren vælges for 2 år ad gangen. Alle andre, der vælges på generalforsamlingen, er valgt for et år ad gangen. Formanden vælges på lige år. Kassereren og mediatoren vælges på ulige år. Bestyrelsesmedlemmer må ikke sidde længere end 5 (6) på hinanden følgende år afhængig af valgperioden.

Stk. 9. Resultatet af valgene bekendtgøres sammen med referatet af generalforsamlingen senest to måneder efter generalforsamlingens afholdelse til alle medlemmer samt til Mensa International.

 

§ 6. REGLER FOR AFSTEMNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN

 

Stk. 1. Bestyrelsen udpeger en formand og to menige medlemmer til en valgkomité, der er ansvarlig for optællingen af stemmer. Valgkomitéen vælges blandt medlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen, og som ikke ved generalforsamlingen bliver kandidat til en post. Navne og adresser på medlemmerne af valgkomitéen bekendtgøres senest 1. januar.

Stk. 2. Valgkomitéen skal inden 1. februar påminde om fristen for og opmuntre til opstilling af kandidatur til de poster, der er på valg ved den kommende generalforsamling via kalenderen og/eller Forum Mentum.

Stk. 3. Valg foretages mellem medlemmer, der er ”in good standing”, og som har meldt deres kandidatur til valgkomitéen inden 1. marts same år.

Stk. 4. Den endelige kandidatliste skal fremsendes til alle medlemmer senest 4 uger før afholdelse af generalforsamling.

Stk. 5. Kandidaterne skal gives mulighed for at tilkendegive deres valgprogrammer via Forum Mentum inden fristen for brevafstemning.

Stk. 6. Ved personvalg, og afstemninger om vedtægtsændringer, kan der stemmes pr. brev eller ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Alternativt, eller i tillæg hertil, kan afstemningen foregå online på en platform der forhåndsgodkendes af valgkomitéen.

Stk. 7. Valgkomitéen er ansvarlig for at udforme stemmesedler til brevafstemning korrekt. Stemmesedlen ved personvalg skal liste kandidaterne, så man tydeligt kan se, hvem der er kandidat til hver post. Med stemmesedlerne skal sendes de nødvendige stemmeinstruktioner.

Stk. 8. Den, der brevstemmer, er ansvarlig for gyldigheden af sin egen stemme. Gyldige brevstemmer skal være:

 • modtaget af formanden for valgkomitéen senest to uger før afholdelse af generalforsamlingen.
 • mærkede med medlemsnumre på kuverterne og på stemmesedlerne. I tilfælde, hvor flere benytter samme kuvert, skal alle stemmeafgiveres medlemsnumre påføres kuverten.
 • klare og utvetydige.

Stk. 9. Formanden for valgkomitéen opbevarer stemmesedlerne uåbnede indtil generalforsamlingen. Hvis en eller flere af stemmesedlerne alligevel åbnes, og antallet af åbnede brevstemmer kan ændre på et valgresultat, kan der begæres omvalg. Omvalget foregår på en ekstraordinær generalforsamling, der straks indkaldes med de relevante valg på dagsordenen.

Stk. 10. Inden der stemmes på generalforsamlingen, kontrollerer valgkomitéen, hvem der er til stede. Brevstemmer afgivet af tilstedeværende annulleres herefter straks.

Stk. 11. Har ingen meldt sig som kandidat til en tillidspost inden fristens udløb, kan man opstille på generalforsamlingen uden brevafstemning.

Stk. 12. Udtrykker generalforsamlingen sin mistillid til bestyrelsen, eller vælger bestyrelsen at gå af, skal der straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg til alle bestyrelsesposter på dagsordenen. Indtil den ekstraordinære generalforsamling er afholdt, fortsætter bestyrelsen som forretningsbestyrelse.

Stk. 13. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

 

§ 7. FORENINGENS LEDELSE

 

Stk. 1. Bestyrelsen består af følgende 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer og 4 menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Træder et medlem af bestyrelsen ud før dennes valgperiode er slut, fordeles medlemmets arbejdsopgaver blandt de tilbageværende medlemmer. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer under 5, foretages suppleringsvalg ved ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt.

Stk. 3. Træder formanden af i utide, overtager næstformanden automatisk dennes plads.

Stk. 4. Træder kassereren af i utide, overtager næstformanden eller en af de 4 menige bestyrelsesmedlemmer dennes plads.

Stk. 5. Træder næstformanden af i utide, eller hvis næstformanden indtræder på formandens eller kassererens plads overtager en af de 4 menige bestyrelsesmedlemmer dennes plads.

Stk. 6. Intet medlem af bestyrelsen må besætte to tillidshverv I bestyrelsen samtidig.

Stk. 7. Valgperioden for den, der besætter en tom plads i bestyrelsen, løber ind til udløbet af det udgåede bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 8. Bestyrelsen udpeger de tillidspersoner, den finder nødvendigt (herunder redaktør, SIGHT-koordinator, SIG koordinator, Gifted Children koordinator, valgkomité, lokalsekretærer, testkoordinator, testsupervisors m.fl.).

Stk. 9. Der udbetales ikke honorar for tillidsposter inden for Mensa. Der refunderes kun udgifter, der direkte kan relateres til Mensa.

Stk. 10. Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts, og kontingentåret er lig regnskabsåret.

Stk. 11. Bestyrelsen vedligeholder et arkiv over dokumenter af betydning for foreningens drift. Dette arkiv skal som minimum indeholde foreningens vedtægter, referater af tidligere bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, udtalelser fra mediatoren og materiale udsendt til medlemmerne i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger.

Stk. 12. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Foreningen tegnes desuden af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 13. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse optage lån eller kreditter. Bestyrelsen kan desuden ikke uden generalforsamlingens godkendelse købe, sælge eller pantsætte fast ejendom.

Stk. 14. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Stk. 1. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel på begæring af enten:

 • 2 bestyrelsesmedlemmer
 • 1/10 af medlemmerne

Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid, sted og det/de dagsordenpunkt(er), der skal afgøres på den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 9. TVISTER

 

Stk. 1. Såfremt der opstår tvister blandt foreningens medlemmer, eller mellem et medlem og Mensa Danmark, der relaterer sig til Mensas aktiviteter eller vedtægter, skal de forelægges mediatoren.

Stk. 2. Mediatorens funktion er at mægle og rådgive i tvister vedrørende Mensas Danmarks aktiviteter.

Stk. 3. Mediatoren skal samle fakta og beviser, der relaterer sig til enhver tvist eller beskyldning, afholde de høringer som vedkommende anser for passende og publicere sine resultater og konklusioner til alle involverede parter og bestyrelsen. Vedkommende kan anbefale passende sanktioner eller andre konsekvenser.

Stk. 4. Hvis sagen ikke kan forelægges mediatoren, herunder ved inhabilitet, udpeges en egnet mediator af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen ikke er i stand til at udpege en mediator, herunder pga. inhabilitet, kan parterne i fællesskab udpege en mediator.

Stk. 5. Hvis konflikten ikke kan løses, eller der ikke er valgt en mediator, skal tvisten forelægges Mensa Internationals ombudsmand.

 

§ 10. EKSKLUSION OG ANDRE SANKTIONER

 

Stk. 1 Et medlem der udøver foreningsskadelig virksomhed, herunder manglende overholdelse af vedtægterne, kan sanktioneres forudsat at en fair og upartisk høring har fundet sted.

Stk. 2 En sanktion kan være offentlig irettesættelse, fratagelse af bestyrelsespost eller anden tillidspost i en afgrænset periode eller for resten af valgperioden, suspension af medlemskab i en afgrænset periode, eksklusion eller andre skridt der måtte findes nødvendige.

Stk. 3 Sanktioner der ikke omfatter eksklusion eller suspension af medlemskab, kan vedtages af bestyrelsen. Det sanktionerede medlem skal oplyses om begrundelsen for sanktionen, indholdet og konsekvenserne af sanktionen samt muligheden for at få taget sanktionen op på generalforsamlingen. En sanktion vedtaget af bestyrelsen træder i kraft straks.

Stk. 4 Et medlem der er sanktioneret af bestyrelsen, har ret til at få taget sanktionen op på generalforsamlingen med bestyrelsen som forslagsstiller. Anmodning herom skal fremsættes senest ved godkendelsen af dagsordenen, og sanktionen behandles under indkomne forslag. Sanktionen kan senest kræves behandlet på den 2. ordinære generalforsamling efter sanktionens udløb.

Stk. 5 Forslag til generalforsamlingen om sanktion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 10 medlemmer i forening. Vedtages forslaget træder det i kraft straks.

Stk. 6 Alle sager på generalforsamlingen vedrørende sanktioner skal minimum gennemgå følgende procedure:

 1. Forslagsstilleren fremlægger sin anklage.
 2. Den anklagede fremlægger sit forsvar.
 3. Åben debat.
 4. Forslagsstillerens afsluttende bemærkninger.
 5. Den anklagedes afsluttende bemærkninger.

Stk. 7 Eksklusion eller suspension af medlemskab kræver tilslutning fra 75 % af de fremmødte ved generalforsamlingen.

Stk. 8 Er der ikke en repræsentant for forslagsstilleren til stede, kan sager om sanktioner ikke behandles.

Stk. 9 Er det medlem der står anklaget ikke til stede, kan sagen behandles alligevel.

Stk. 10. Den anklagede har ret til at lade et andet medlem repræsentere sig.

Stk. 11. Moderatorer på foreningens webfora kan tildele brugere advarsler og udelukkelser på op til 30 dage ad gangen. Sådanne foranstaltninger omfattes ikke af reglerne om sanktioner.

 

§ 11. FORENINGENS OPLØSNING

 

Stk. 1. Beslutning om opløsning kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen.

Stk. 2. Et forslag om opløsning kan kun vedtages hvis

 1. Mindst 75 % af medlemmerne stemmer og
 2. Mindst 75 % af de afgivne stemmer (kun fremmødte) er for.

Stk. 3. Mensa International kan til enhver tid opløse Mensa Danmark.

Stk. 4. Ved foreningens opløsning har bestyrelsen ansvaret for, og kompetencen til, at anvende foreningens midler til at opfylde tilbageværende forpligtelser samt at overdrage medlemsinformationer, testinformationer og tilbageværende aktiver til Mensa International.

 

§ 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal på forhånd være godkendt af Mensa International.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal opføres som et selvstændigt punkt på dagsordenen, meddeles skriftligt til hvert enkelt medlem ved sin fulde ordlyd, vedhæftet gældende vedtægter og vedlagt en stemmeseddel senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3. Brevstemmer vedrørende vedtægtsændringer behandles på generalforsamlingen efter samme regler som brevstemmer til personvalg.

Stk. 4. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 75 % af de afgivne stemmer (brevstemmer + fremmødte) er for.

Stk. 5. Der kan ikke stilles ændringsforslag på generalforsamlingen.

Stk. 6. Hvis Mensa International beslutter at ændre kravene til vedtægter, er bestyrelsen forpligtet til at bringe vedtægterne i overensstemmelse dermed hurtigst muligt.

§ 13. IKRAFTTRÆDEN

 

Disse vedtægter træder i kraft ved afslutningen af den ordinære generalforsamling den 4. juni 2022 og erstatter alle tidligere vedtagne vedtægter.